[GCP/구글클라우드] scp 명령어로 로컬 머신에 있는 파일을 Compute Engine(VM instance)에 업로드 하기

2022. 4. 18. 18:20Information Technology/Cloud

[시나리오]

Mac PC에서 Compute Engine(VM instance) 리눅스(Ubuntu)서버로 파일 업로드 하기

 

[파일전송 - 명렁어]

 

scp -i gcp_rsa_jihyun ./weblog-sample.log.zip jihyun.jeong@142.141.88.250:/home/jihyun.jeong

scp -i [인증키] [파일] [계정]@[VM머신IP]:[업로드경로]

scp -i gcp_rsa_jihyun ./weblog-sample.log.zip jihyun.jeong@142.141.88.250:/home/jihyun.jeong
scp -i [인증키] [파일] [계정]@[VM머신IP]:[업로드경로]